Vabilo na redni občni zbor društva SVS

Po 15. členu društvenega pravilnika vljudno vabimo vse člane Izseljenskega društva Slovenija v svetu na redni občni zbor, ki bo v soboto, 12. februarja 2011 ob 18.00 v Zavodu sv. Stanislava. Dnevni red si lahko ogledate v celi novici. Če ob napovedani uri ni prisotna vsaj polovica članstva, se začetek odloži za 30 minut, na kar občni zbor veljavno odloča,  če je prisotnih najmanj deset članov društva (16. čl.).

 

Dnevni red:

 1. Pozdrav – Ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva: predsednik, zapisnikar, overovatelja zapisnika
 3. Branje zapisnika prejšnjega občnega zbora
 4. Tajniško poročilo o delu SVS
 5. Blagajniško poročilo o finančnem poslovanju SVS
 6. Poročilo predsednika
 7. Poročilo nadzornega odbora
 8. Razgovor o poročilih
 9. Predstavitev kandidatnih list
 10. Volitve članov glavnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
 11. Odmor
 12. Sprejem programa del in finančni načrta SVS za leto 2011
 13. Sprejem sklepov zbora
 14. Razno - Zaključek

Če ob napovedani uri ni prisotna vsaj polovica članstva, se začetek odloži za 30 minut, na kar občni zbor veljavno odloča, če je prisotnih najmanj deset članov društva (16. čl.). Po končanem občnem zboru bomo izrabili priliko za prijetno srečanje in nadaljnji pogovor. Z željo, da se vidimo na občnem zboru, vas iskreno pozdravljam!

Boštjan Kocmur,

predsednik ID SVS