Noč rime pod Južnim križem

Slovenska kulturna akcija razpisuje nagradni natečaj poezije Noč rime pod Južnim križem za Slovence, rojene v tujini.
Rok: Poezije morajo prispeti v Argentino do 1. decembra.

RAZPIS NAGRADNEGA NATEČAJA SKA
SKA razpisuje nagradni natečaj poezije por imenom NOČ RIME POD JUŽNIM KRIŽEM
Pravilnik:
1 - Natečaj je za izvirne poezije na prosto temo v okviru Noč rime pod Južnim Križem. Vrsta poezije ni predpisana, vendar vsaka poezija ne sme preseči 50 verzov.
2 - Vsak sodelavec slovenska porekla, rojen zunaj matičnih meja Slovenije, sme predstaviti tri poezije.
3 - Tipkopis je treba poslati v dveh izvodih na naslov: SKA - Natečaj Noč rime pod Južnim Križem, Ramón L. Falcón 4158, C1407GSR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina
4 - Besedilo naj bo označeno s šifro, avtorjevo pravo ime in njegov naslov pa naj bosta zalepljena v kuverti, ki naj bo opremljena z isto šifro.
5 - Če bi avtor želel, bo njegovo ime ostalo v anonimnosti; pravtako bo objavljena dela avtor mogel podpisati s šifro ali psevdonimom.
6 - Tipkovine je treba oddati  najkasneje - ali morajo dospeti po pošti na naslov - do 1. decembra 2011.
7 - Nagrade so sledeče:

1. nagrada : dol. 200.-
2. nagrada: dol.  150.-
3. nagrada: dol.  100.-


8 - Za prejem prve nagrade mora biti poezija napisana v slovenščini.
Poezije nagrajene v kastiljskem jeziku se bodo objavile tudi v prevodu. Avtor poezije se bo sporazumel s prevajalcem o honorarjih prevoda.
9 - Vsako od omenjenih nagrad more komisija razdeliti ali razglasiti kot nedodeljeno.
10 - SKA bo objavila nagrajena dela; za nenagrajena pa mora uredništvo Meddobja dobiti avtorjevo privolitev.
11 -  Za podelitev nagrad se bo žirija, ki jo bo v kratkem imenoval odbor SKA, sestala v Buenos Airesu v decembru 2011.
12 - Odločitev ocenjevalcev komisije bo SKA razglasila v Glasu in Meddobju.
Buenos Aires, avgusta 2011, Slovenska kulturna akcija

_

CONCURSO DE POESIA DE LA ACCION CULTURAL ESLOVENA
La acción cultural eslovena organiza el certamen de poesía bajo el nombre “Noche de rimas bajo la Cruz del Sur.
CONDICIONES del certamen
1) El concurso es para poesías no publicadas con un tema a gusto del participante en el marco de La noche de rimas bajo al Cruz del Sur. No hay una clase de poesía prescripta, sin embargo cada poesía no debe superar los 50 versos.
2) Cada uno de los participantes, nacido fuera de los límites del territorio de la República de Eslovenia, pero de origen  esloveno, puede presentar hasta tres poesías.
3) Las poesías escritas a máquina o computadora se deben presentar en dos ejemplares a la dirección indicado bajo el título “Noche de rimas bajo la Cruz del Sur”, Ramón L. Falcón 4158, C1407 GSR, ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4) El texto enviado debe ser designado con una clave, el nombre del autor y su dirección deben estar en un sobre aparte debidamente cerrado, que conste con la clave.
5) Si el autor lo prefiere, su nombre puede quedar en el anonimato o puede también  ser publicada la poesía con  su clave o un seudónimo.
6) Las poesías deben ser entregadas personalmente o ser recibidas por correo hasta el primero de diciembre de 2010 en la dirección indicada.
7) Los premiso serán los siguientes: 1er. Premio: doscientos dólares, segundo premio ciento cincuenta dólares y el tercer premio cien dólares.
8) Para ser acreedor al primer premio la poesía deberá ser redactada en idioma esloveno. Las poesías premiadas escritas en idioma castellano serán publicadas debidamente traducidas. El autor de la poesía tratará de común acuerdo con el traductor los honorarios de éste último.
9) Cada uno de los premios mencionados podrá la comisión evaluadora repartirlo entre más de uno de los participantes o declarar el premio desierto.
10) La Acción cultural eslovena publicará las poesías premiadas, las poesías no premiadas puede publicarlas la redacción de la revista Meddobje con el consentimiento del autor.
11) El otorgamiento de los premios será a cargo de una comisión a designar por la comisión directiva  de la Acción  cultural eslovena en el mes de diciembre de 2011
12) Las decisiones del otorgamiento de los premios del certamen de la Acción cultural eslovena van a ser publicar en la revista Meddobje y en el boletín  GLAS.
Acción cultural eslovena